top of page

מייצרות שינוי תעסוקתי לנשים מהפריפריה החברתי-כלכלית!

תרומות
לעמותת 51

תרומה
באמצעות הדואר

ניתן לשלוח מזומן או שיק לפקודת עמותת 51

ת.ד 1216 צפת

*קבלה על התרומה תשלח אלייך

תרומה
בהעברה בנקאית

עמותת 51 בנק הפועלים
סניף 714, חשבון 162495 צפת 133000

 

*קבלה על התרומה תשלח אלייך

תרומה דרך

ארגון PEF

*קבלה על התרומה תשלח אלייך
התרומה מזכה במס בארצות הברית

תרומה באמצעות
כרטיס אשראי

*קבלה על התרומה תשלח אלייך

לעמותה קיים סעיף 46 לטובת זיכוי מס

תודה רבה
על תרומתכם

bottom of page